Съобщение по чл. 61, ал.3 от АПК във връзка с издадена Заповед № 218 от 08.04.2016 година

Публикувана на Сряда, 18 Май 2016 14:12
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 663
Големина на шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 61, ал.3 от АПК

 

№ 54

Тополовград, 18.05.2016 година

 

 

ДО

 

РАЙНА ПАВЛОВА ГРИГОРОВА

ул. ”Х а н   А с п а р у х” № 18, вх. Д, ап. 45

С М О Л Я Н – 4 7 0 0

 

 

 

Г-ЖО ГРИГОРОВА

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 195, ал. 6 от ЗУТ, чл. 196, ал. 3, изречение първо от ЗУТ, с оглед спазване на правилата и нормативите по устройство на територията е издадена Заповед № 218 от 08.04.2016 година на кмета на община Тополовград, с която се задължават РАЙНА ПАВЛОВА ГРИГОРОВА, с постоянен адрес: град Смолян - 4700, ул. ”Хан   Аспарух” № 18, вх. Д, ап. 45 и МАРИН ПАВЛОВ ПУРЛАНТОВ, с постоянен адрес: град Пловдив – 4000, район „Южен”, ул. ”Околчица” № 47, ет. 1, ап. 11, собственици по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ, незабавно да обезопасят и в 6-месечен срок от влизане в сила на заповедта доброволно и за своя сметка да премахнат двуетажната паянтова жилищна сграда, находяща се в ПИ 745, в кв. 80 по ПУП на град Тополовград, с административен адрес: град Тополовград – 6560, ул. „Св. Богородица” № 10.

 

С мотивите и съдържанието на заповедта може да се запознаете всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в отдел ”ППУТ” на общинска администрация Тополовград на адрес град Тополовград, пл. “Освобождение” № 1, ет.3, стая 51.

 

Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на Община Тополовград, чрез ОбА-гр.Тополовград, до Ямболския административен съд. Жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението й съгласно разпоредбите на чл. 217, ал.1, т.9 от ЗУТ.

 

 

 

ОТДЕЛ „ППУТ”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПОЛОВГРАД