Съобщение по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - 2019 г.

Публикувана на Петък, 31 Януари 2020 11:35
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 138
Големина на шрифта

 

 

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ОСИРУТ” при Община Тополовград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че от 01.01.2019г. – 31.12.2019г. от ОбС –Тополовград и Кмета на Община Тополовград са издадени разрешения за изработване и промяна на Подробни устройствени планове, както и разрешения за изработване на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива, за обекти на територията на общината, както следва:

І.Решения на ОбС-Тополовград:

1.Разрешение №574, по т.7/26.09.2019г., с което Общински съвет Тополовград одобрява изготвеното задание и разрешава на „Булсатком”ЕАД гр.София, в качеството му заинтересовано лице/възложител, съгласно Решение №ИАГ-23469/07.12.2018г. за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост и Договор №92/10.06.2016г. за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия, да възложи изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Външно електрозахранване на имот №72761.14.759 по КК на гр.Тополовград, обл.Хасковска, с отреждане „За съоръжение на техническата инфраструктура – Базова станция HKV 180 Тополовград“последно за 2019г.

ІІ.Заповеди на кмета на Община Тополовград:

            1. Заповед №1/16.01.2019г.., с която е разлешено Ангел Димитров Ангелов, собственик на ПИ с пл.№405, за който е отреден УПИ V-405, в кв.8 по ПУП на гр.Тополовград, да възложи изготвянето на Проект за частична промяна, на одобрения със Заповед №3/27.01.1984г., ПУП-ПР на гр.Тополовград, в обхват ПИ с пл.№405, с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ V-405, в кв.8, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, на основание §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ;

 

            2. Заповед №2/14.02.2019г., с която е разлешено „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ООД - гр.Ямбол, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Подземна оптична кабелна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни в гр.Тополовград, обл.Хасковска, по ул.“Отец Паисий“, ул.“Москва“, ул.“Лозенград“ и ул.“Сакар планина“, състоящ се от следните самостоятелни части:1.Проект за ПУП – Специализирана схема за прокарване на подземни проводи на техническата инфраструктура - Оптична кабелна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни в гр.Тополовград, обл.Хасковска, по ул.“Отец Паисий“, ул.“Москва“, ул.“Лозенград“ и ул.“Сакар планина“ и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Подземна оптична кабелна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни в гр.Тополовград, обл.Хасковска, по ул.“Отец Паисий“, ул.“Москва“, ул.“Лозенград“ и ул.“Сакар планина“;

 

3. Заповед №3/03.04.2019г., с която е разрешено ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, в качеството си на възложител, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Туристически, информационен, изследователски и експозиционен комплекс – „Средище на тракийската духовна и материална култура“, находящ се в проектен УПИ V-общ, „За Обществено обслужващи дейности“, в с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасковска, състоящ се от две самостоятелни части: 1.Проект за промяна на одобрения, със Заповед №84/10.12.1986г., ПУП на с.Княжево, в обхват УПИ V-общ, VІ-общ, VІІ-общ и VІІІ-общ в кв.16, с цел обединяване на четирите УПИ в един общ УПИ V-общ, и промяна предназначението му от „За индивидуално жилищно строителство“ в УПИ за „Обществено обслужващи дейности“ и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Туристически, информационен, изследователски и експозиционен комплекс – „Средище на тракийската духовна и материална култура“, находящ се в проектен УПИ V-обш,в кв.16 „ За Обществено обслужващи дейности“, по ПУП на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасковска;

 

4. Заповед №4/04.06.2019г., с която е разрешено на Янко Иванов Николов и Галина Димитрова Пеева, собственици на 500/1085 ид.ч. от ПИ с пл.№1656, в кв.101 . и Христо Иванов Бахчеванов, собственик на 585/1085 ид.ч. от ПИ с пл.№1656, в кв.101, да възложат изготвянето на Проект за частична промяна, на одобрения със Заповед №3/27.01.1984г., ПУП-ПРЗ на гр.Тополовград, в обхват ПИ с пл.№1656, за който са отредени УПИ VІ-1656 и УПИ VІІ-1656, в кв.101 по ПУП на гр.Тополовград, с цел промяна на регулацията между двата отредени за имота УПИ VІ-1656 и УПИ VІІ-1656, в кв.101 и поставяне на дворищно регулационните граници с УПИ VІІІ-1657 и УПИ V-1658, в кв.101 в съответствие със съществуващите граници на поземления имот;

 

5. Заповед №5/02.07.2019г., с която е разрешено на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Кабел 1кV и ЕТ за външно ел.захранване на „Филиал за спешна медицинска помощ“, в УПИ VІІІ, в кв.113 по ПУП на гр.Тополовград“, включващ: Изграждане на кабел 1кV от ТП „Болница“- гр.Тополовград да ЕТ тип ТЕПО 1Т А+; Монтаж на електромерно табло/ЕТ/ на имотната граница и Монтаж на измервателна група в ново ЕТ“.Проектът следва да съдържа следните самостоятелни съставни части: 1.Проект за ПУП – Специализирана схема за прокарване на подземни проводи на техническата инфраструктура за . „Кабел 1кV и ЕТ за външно ел.захранване на „Филиал за спешна медицинска помощ“, в УПИ VІІІ, в кв.113 по ПУП на гр.Тополовград“ и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Кабел 1кV и ЕТ за външно ел.захранване на „Филиал за спешна медицинска помощ“, в УПИ VІІІ, в кв.113 по ПУП на гр.Тополовград“, включващ: Изграждане на кабел 1кV от ТП „Болница“- гр.Тополовград да ЕТ тип ТЕПО 1Т А+; Монтаж на електромерно табло/ЕТ/ на имотната граница и Монтаж на измервателна група в ново ЕТ“;

 

6. Заповед №6/09.06.2019г., с която е разрешено Николай Георгиев Иванов, собственик на част от ПИ с пл.№1385, за който са отредени УПИ VІІ-1385 и УПИ ХVІІ-1385, в кв.43 по ПУП на гр.Тополовград, да възложи изработването на Проект за частично изменение на действащия ПУП-ПРЗ на гр.Тополовград, одобрен със Заповед №3/27.01.1984г., в обхват ПИ с пл.№1385, за който са отредени УПИ VІІ-1385, УПИ VІІІ-1385 и ХVІІ-1385, в кв.43 по ПУП на гр.Тополовград, с цел обединяване на УПИ VІІ-1385 и УПИ ХVІІ-1385, в един общ УПИ VІІ-1385, промяна на регулацията между новообразувания УПИ VІІ-1385 и УПИ VІІІ-1385, и поставяне на регулационните граници на новообразувания УПИ VІІ-1385, в кв.43 в съответствие със съществуващите граници на поземления имот.

 

7. Заповед №7/.2019г., с която е разрешено на ИВАН ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ и ГАЛИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА, собственици на ПИ с пл.№226, за който е отреден УПИ ХІ-226, в кв.68 и ПИ с пл.№225, за който е отреден УПИ Х-225, в кв.68 по ПУП на с.Хлябово да възложат изработването на Проект за частично изменение на действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на с.Хлябово, общ.Тополовград, одобрен със Заповед №54/12.08.1983г., в обхват ПИ с пл.№26 и ПИ с пл.№225, за които са отредени УПИ ХІ-226 и УПИ Х-225, в кв.68 по ПУП на с.Хлябово, с цел промяна/актуализация на имотните граници на ПИ №26 и №25 и поставяне на новите регулационни граници в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти на място.

 

8. Заповед №8/03.12.2019г., с която е разрешено на Николай Тодоров Узунов, собственик съгласно н.а.№60, т.І , д. 95/ 1987г., на ПИ с пл.№631, за който е отреден УПИ ІІ-631, в кв.85 по ПУП на гр.Тополовград, да възложи изготвянето на Проект за частична промяна, на одобрения със Заповед №3/27.01.1984г., ПУП-ПР на гр.Тополовград, в обхват ПИ с пл.631, с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ ІІ-631, в кв.85, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, на основание §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ. – последно за 2019г.

 

 

                                                      

Отдел „ППУТ“ при

Общинска администрация Тополовград