За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Обявява конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси” в Общинска Администрация гр. Тополовград

Големина на шрифта

Обявява конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси” в Общинска Администрация гр. Тополовград

konkurs

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Тополовград обявява конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси” в Общинска Администрация гр. Тополовград.

  1. 1.Минимални изисквания за длъжността, предвидени в нормативни актове:

- професионална област: икономика

- предпочитана специалност: счетоводна отчетност, счетоводство и контрол,  счетоводство и одит, икономика, финанси

- професионален опит: 4 години

 - ранг: ІІІ младши

  1. 2.Допълнителни умения и квалификации:

-  добра компютърна грамотност, работа с Word, Exel.

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, регламинтиращи дейността на общинска администрация и дейността в областа на бюджет и финанси.

  1. 3.Правоотношение: служебно
  2. 4.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Ръководи, планира, организира, контролира и координира дейността на отдел „ФСДБМДТ”. Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за спазване на финансовата и бюджетната дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби. Отговаря за достоверността на всички финансово счетоводните документи. Организира и контролира събираемостта на местните данъци и такси по ЗМДТ.
  3. 5.Минимален размер на основната заплата – 460 лв. (основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
    1. 6.Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю
    2. 7.Необходими документи за кандидатстване:

7.1. Писмено заявление за участие в конкурса – по образец;

7.2.     Декларация от лицето относно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.

7.3.     Декларация от лицето, че е запознат с изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗДС и чл. 18, ал. 1 от НПКДС.

7.4.   Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.5.   Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалният опит;

7.6.   Автобиография;

7.7.   Свидетелство за съдимост.

При подаване на документите за участие в конкурса за заемане на длъжността Началник на отдел „ФСДБМДТ”, на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика.

  1. 8.Срок и място на подаване на документите от кандидатите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса за заемане на длъжността Началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси”, описани по горе – от т. 7.1 до т. 7.7 вкл., се подават от кандидатите в затворен, непрозрачен плик.

            Плика е надписан по следния начин: Документи за „Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси”, трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и e-mail (ако има такъв).

            Срок за подаване на документите: 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса.

            Място на подаване на документите:

            Документите се подават всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа в Информационния  център, който се намира в сградата на Общинска Администрация гр. Тополовград, с адрес: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1.

                 Документите се подават лично от кандидатите или чрез пълномощник, като се  представя изрично, нотариално заверено пълномощно, а служителят от Общинска Администрация, приел документите ги регистрира и издава входящ номер, дата, час на постъпване.

                 Не се приемат и не се регистрират документи, които са представени след изтичане на посочения в обявлението краен срок, които са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост и които са изпратени по пощата.

                 Обявлението за провеждане на конкурса се публикува във вестник „Хасковска марица”,       в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Община Тополовград и на информационното табло за обяви и съобщения.

                 Всички други съобщения и списъци във връзка с конкурса, ще се поставят на интернет страницата на Община Тополовград и на информационното табло за обяви и съобщения.

                 За справки и допълнителна информация: тел. 0470/ 5- 29-09, г-жа Р. Дешлиева – Директор на Дирекция „УЧРАО”.

 

Документи за кандидатстване:

- Заявление - изтегли

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - изтегли

- Декларация по чл.7, ал.2 от ЗДС - изтегли

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1264768
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
284
282
2028
1260686
8579
23121
1264768

Вашето IP: 118.184.177.118
Час: 2021-10-23 13:43:20

Времето в Тополовград

opak