Назначаване на СИК

Публикувана на Вторник, 30 Април 2019 10:34
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 188
Големина на шрифта

Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ 
№ 38-ЕП
Хасково, 29.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Тополовград, област Хасково за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

Э

В РИК Хасково  е постъпило писмо от Кмета на Община Тополовград,  заведено с вх.№ 61 /29.04.2019 г. във входящия регистър на РИК Хасково. Към писмото са приложени всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК:

- Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, заедно със списък на резервни членове;

- Предложения на партиите и коалициите от партии за състав на СИК;

- Документи, съгласно чл.91, ал.4, т.2 и т.3 от ИК, удостоверяващи пълномощията на участниците в консултациите;

- Протокол от проведените консултации и квотно разпределение на местата в СИК;

- Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяване.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на община Тополовград не са приключили с постигнато съгласие между участниците : ПП „ГЕРБ“, КП „БСП за България“, КП „Обединени патриоти“,   ПП „ДПС“ и  ПП „Воля“, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Тополовград, включително и на ръководния им състав.  На консултациите не са се явили представители на Коалиция  „България без цензура “ и Коалиция „Реформаторски блок“, няма и допълнително споразумение между участниците в консултациите за преразпределение на шестте незаети места в СИК от неявилите се участници.

Протоколът от проведените консултации е подписан с ОМ от представителя на ПП“Воля“.

Към преписката е представена и подадена жалба от ПП“Воля“, което от РИК – Хасково се приема ,че е  налице постигнато съгласие за определяне на поименните състави на СИК за Община Тополовград.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, във вр. с  чл. 89, ал. 1 от ИК и чл. 91, ал. 11 от ИК, Решение № 150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, Решение №  19-ЕП/15.04.2019 г. на РИК 29 район - Хасковски, Районна избирателна комисия 29 район - Хасковски,

РЕШИ:

І. Назначава съставът на секционните избирателни комисии на територията на Община Тополовград, съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №24-ЕП.

ІІ. Утвърждава списък на резервните членове на СИК съгласно Приложение 2, което е неразделна част от настоящото решение.

Решението бе взето единодушно в.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2