Вътрешни нормативни актове

Публикувана на Четвъртък, 07 Февруари 2013 15:36
Написана от админ
Посещения: 14567
Големина на шрифта

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в Община Тополовград-изтегли 

Вътрешни правила за прилагане на кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и процедиране при констатиране на нарушения в Общинска администрация-Тополовград-изтегли 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Тополовград-изтегли

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения-изтегли

Устройствен правилник на общинска администрация Тополовград 2020г. - изтегли

Харта на клиента - изтегли

Етичен кодекс на служителите от общинска администрация Тополовград - изтегли

Инструкция за деловодната дейност в община Тополовград - изтегли

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Тополовград  2020г.- изтегли

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Тополовград - изтегли

Програма за управление на здравословни и безопасни условия на труд в общинска администрация Тополовград - изтегли

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на ЗДОИ в Община Тополовград - изтегли