Начало

На 06.08.2020 г. между Община Тополовград и Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране дейности по проект: „Демонстрационен проект

Категория: Новини
Публикувана на Петък, 14 Август 2020 14:15
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 799
Големина на шрифта
ОПОС | eufunds   Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г."   

На 06.08.2020 г. между Община Тополовград и Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране дейности  по проект: Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“  по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна сред 2014-2020г.“

 

Изпълнението на проекта ще удовлетвори четири групи идентифицирани потребности на община Тополовград - предотвратяване на биоразградими битови отпадъци (БрБО), разделно събиране на БрБО, извършване на дейности по подготовка за повторна употреба и рециклиране на непотребни вещи и отпадъци,  повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци.

 

Целеви групи са служителите на общинската администрация, ученици и учители от всички училища и домакинствата в община Тополовград.

Основните дейности по проекта, които ще се реализират през следващите 18 месеца включват:

 

1.     Дейности по компостиране - Обществено компостиране с резултат: ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци; Компостиране на място в училища и детска градина с резултат: въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на отпадъците.Община Тополовград е определила населените места, в които да се поставят обществени компостери на база наличието на големи по площ обществени зелени площи, при поддръжката на които се генерират биоразградими отпадъци. На територията на община Тополовград ще бъдат поставени общо 8 компостера в обществени зелени площи – 2 бр. в гр. Тополовград и по един брой в селата Радовец, Устрем, Срем, Синапово, Орешник, Орлов дол.В три училища и една детска градина от община Тополовград също  ще бъдат поставени компостери за компостиране на място. Дейността в образователните институции има образователна и екологична цел.

 

2.     Разделно събиране на биоразградими битови отпадъци. В изпълнение на задълженията, поставени в ЗУО, общинска администрация Тополовград предвижда пилотно да въведе система за разделно събиране на БрБО, генерирани от домакинствата и при поддръжката на обществените зелени площи. Дейността включва поставяне на специални съдове на обществени места в 7 населени места в община Тополовград с резултат: отделяне на биоразградимия отпадък от общото количество смесен битов отпадък, което ще позволи неговото компостиране на територията на община Тополовград; ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци.

 

3.     Оборудване на Демонстрационна зала за устойчиво управление на отпадъци, която ще се превърне в място за провеждане на кампании и практически занимания за насърчаване на подготовката за повторна употреба на продукти и техни компоненти.  В Демонстрационната зала ще се организират творчески работилници, в рамките на които ще се представят различни занаяти и ще се усвояват нови знания и умения от участниците с цел подготовката на битови отпадъци за повторна употреба. Демонстрационната зала ще предоставя също така среда за възпитание на деца и ученици на отговорност към природата и екологосъобразно отношение към отпадъците (организация на игри, екоконкурси, състезания между класове, работилници).

 

 

4.     "Кампании за популяризиране на резултатите от проекта", които  ще имат за цел  повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци,  което е  ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.

 

5.     Организация и управление на проекта.

 

6.     Информация и комуникация.

 

Общата цел на настоящото проектно предложение е въвеждане на демонстрационни мерки в община Тополовград, които да допринесат за постигането на двете заложени цели в чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

 

Специфична цел 1: Въвеждане на мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци на територията на община Тополовград

 

Специфична цел 2: Въвеждане на мерки за подготовка за повторна употреба на отпадъци, отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата

 

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция  е 344 064,00 лв.  Срок за изпълнение – 18 месеца.