Начало

Успешно приключил проект

Категория: Новини
Публикувана на Сряда, 11 Септември 2019 11:07
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 112
Големина на шрифта

 

logo es                                          logo                                  logo rsr

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

Успешно приключи изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, договор за БФП №26/07/2/0/00024, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Като резултат от изпълнението на проекта бяха основно ремонтирани уличните платна и тротоарните настилки на няколко улици в гр. Тополовград. Нов облик придобиха:

  1. 1. ул. „Дебър” от о.т. 601-588 - в гр. Тополовград;
  2. 2. ул. ”Гюмюрджина” - от о.т. 448а - 472 в гр. Тополовград ";
  3. 3. ул. „Москва” – от о.т. 370-397 към 401 в гр. Тополовград ";
  4. 4. ул. „Отец Паисий” – от .о.т. 370-363-322-247-234 в гр. Тополовград ";
  5. 5. ул. „Рила” – от о.т. 132-114 в гр. Тополовград ";
  6. 6.ул. „Сакар планина”– от .о.т. 372-472-468а и от от -468а до от-486 в гр. Тополовград ".

 

По проекта е постигната основната цел: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

 

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 1 489 338.72 лв. без ДДС. Към 09.09.2019 г. е подадена заявка за окончателно разплащане на дейностите по проекта към ДФЗ – Разплащателна Агенция.

IMG 7221

 

IMG 7238

IMG 7246