Начало

Община Тополовград изпълнява успешно дейностите по проект „Център за активно включване в община Тополовград“

Категория: Новини
Публикувана на Четвъртък, 14 Декември 2017 14:04
Написана от Тонка Славкова
Посещения: 477
Големина на шрифта

Община Тополовград изпълнява успешно дейностите по проект „Център за активно включване в община Тополовград“, Договор BG05M9OP001-2.005-0021 - С01 по процедура „Активно включване“.Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

На 25.10.2017 год. в гр. Тополовград се разкри Център за активно включване в община Тополовград, с адрес: гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 3 и със следният обхват от

дейности: въвеждане на иновативен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво с цел повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги, предоставяне на почасови услуги от персонален помощник в зависимост от индивидуалните потребности на всеки потребител от целевата група, осигуряване на здравно-социални услуги и психологическа подкрепа за целевите групи, мотивационно обучение, осигуряване на субсидирана заетост на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството си или на хора с увреждания.

Към настоящия момент голяма част от проектни дейности са изпълнени, а именно:

Извършени са 120 индивидуални социални оценки на идентифицираните лица за предоставяне на иновативната интегрирана социална услуга в ЦАВ и изготвени решения на комисията за класиране на кандидат потребители, в резултат на което са сключени 46  договорa с потребители за ползване на почасови социални услуги в домашна среда и в ЦАВ, считано от 02.11.2017 год., за срок от 12 месеца.  ;

- Извърши се подбор и класиране между 67 бр. лица, кандидати за работа в ЦАВ, в резултат на което се сключиха 5 бр. договори за назначаване на административен персонал и 37 бр.  договори за срок от 12 месеца с персонални помощници към ЦАВ;

 - Проведе се първото мотивационно обучение за активиране към заетост и връщане на      трудовия пазар на икономически неактивните лица и възрастни в риск, както и се извърши индивидуално консултиране чрез използване на специфични психологически техники на 10 лица.

 С реализирането на проекта и разкриването на Център за активно включване в община Тополовград ще се оформи иновативен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво с цел повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги.